Privacy statement / disclaimer

  1. De aanvrager van een bijdrage (hierna verder: “de aanvrager”) accepteert dat aan de Van Baaren Stichting verstrekte persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt ten behoeve van de verwerking van de aanvraag. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden bekend gemaakt en op verzoek van de belanghebbende vernietigd.
  2. De aanvrager aanvaardt dat de Van Baaren Stichting en haar bestuursleden vrij zijn om een verzoek tot een bijdrage naar eigen inzicht en zonder motivering af of toe te wijzen. Eerder verstrekte bijdragen geven geen recht op volgende of nieuwe bijdragen. Aanvragers vrijwaren de Van Baaren Stichting en haar bestuursleden van aansprakelijkheid jegens de aanvrager zelf en eventuele door haar ingeschakelde derden, ongeacht wat daarvan de grond is.
  3. De aanvrager staat er jegens de Van Baaren Stichting en haar bestuursleden voor in dat de door haar ontvangen informatie vrijelijk gepubliceerd mag worden. De aanvrager vrijwaart in dit verband de Van Baaren Stichting en haar bestuursleden van alle aanspraken van derden die verband houden met een eventuele schending van het auteursrecht.

Home Privacy statement / disclaimer

© 2023 Van Baaren Stichting