Aanvragen

Het oorspronkelijke doel van de Van Baaren Stichting (de huisvesting van in Utrecht wonende bejaarden en de ondersteuning van grote gezinnen) is inmiddels uitgebreid naar een bredere maatschappelijke betrokkenheid.

Huidige doelstelling:

“De stichting heeft ten doel, met de haar ter beschikking staande middelen, ten behoeve van de samenleving, noden te lenigen, respectievelijk initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen, met name op het gebied van de ouderenzorg, kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. De doelgroep moet zijn gelegen in de stad Utrecht of haar directe omgeving en dient bij voorkeur een raakvlak te hebben met de Rooms Katholieke Kerkgemeenschap.”

Voor een bijdrage komen de volgende typen aanvragen in aanmerking:

1. Meerjarige projecten

A. Met het Catharijne Convent en het Centraal Museum heeft de stichting een speciale band.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot incidentele en meerjarige ondersteuning van deze musea en van samenwerkingsprojecten van de Utrechtse musea gericht op participatie van de ouderen en de jeugd.

B. Meerjarige samenwerking bestaat ook met verschillende organisaties op het gebied van Kunst en Cultuur waaronder de Nieuwe Philharmonie Utrecht.
Hierbij is het van wezenlijk belang dat de financieel gesteunde activiteiten zich tevens richten op de doelgroepen waar de Van Baaren Stichting haar prioriteiten op richt: “de zorg voor kwetsbare ouderen, kinderen, en bijzondere kwetsbare groepen”.

C. Via meerjarige bijdragen in de sector Mens en Maatschappij ondersteunt de stichting projecten gericht op preventie, integratie, empowerment van jongeren, gezinnen en ouderen, nieuwe Nederlanders en dak- en thuislozen, bijvoorbeeld De Tussenvoorziening en Resto Van Harte.

2. Eenmalige projecten

Ten behoeve van projecten in de sector Mens en Maatschappij ondersteunt de stichting projecten gericht op preventie, integratie, empowerment van jongeren, gezinnen en ouderen, nieuwe Nederlanders en dak- en thuislozen. Bij deze projecten is sprake van een bijdrage hoger dan € 5.000. Daarbij zal ook tijdens het project de stichting betrokken zijn en een gedeelte van de schenking pas na een succesvolle afloop worden uitbetaald. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage aan het Prinses Maxima Centrum.

3 Eenmalige activiteiten

Activiteiten die zich richten op de jeugd, kwetsbare groepen en de ouderen kunnen ondersteuning ontvangen mits deze niet een commercieel en/of louter recreatief karakter hebben. Deze bijdragen zijn beperkt tot maximaal € 5.000 per aanvraag. De stichting kent geregeld bijdragen van € 1.000 toe om haar waardering voor initiatieven te laten blijken. De stichting ondersteunt bijvoorbeeld het Kinderkamp van de Stichting Kinder Activiteiten Comité.

Beoordeling aanvragen

Aanvragen worden vier keer per jaar behandeld tijdens de bestuursvergaderingen. Aanvragen dienen een maand voorafgaand aan een vergadering ingezonden te zijn middels het aanvraagformulier welke op deze site te vinden is. Op het moment van besluitvorming is het van belang dat de activiteit of het project nog niet van start is gegaan. De uiterlijke inleverdata voor de aankomende vergaderingen zijn:

19 december 2020, 26 maart 2021, 29 mei 2021 en 12 september 2021.

Aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door het bestuur waarbij de doelstellingen en uitgangspunten van de Van Baaren Stichting doorslaggevend zijn. Eén en ander afhankelijk van beschikbare middelen. Over de hoogte van een eventuele toekenning of afwijzing wordt geen nadere toelichting verschaft. Over de beslissing als zodanig kan niet gecorrespondeerd worden. 

Doe de quickscan

Home Aanvragen

© 2021 Van Baaren Stichting