Aanvragen

Het oorspronkelijke doel van de Van Baaren Stichting (de huisvesting van in Utrecht wonende bejaarden en de ondersteuning van grote gezinnen) is inmiddels uitgebreid naar een breder maatschappelijk werkterrein.

Huidige doelstelling:

De stichting heeft ten doel, met de haar ter beschikking staande middelen, ten behoeve van de samenleving, noden te lenigen, respectievelijk initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen, met name op het gebied van de ouderenzorg, kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. De doelgroep moet zijn gelegen in de stad Utrecht of haar directe omgeving en dient bij voorkeur een raakvlak te hebben met de Rooms Katholieke Kerkgemeenschap.

Voor een bijdrage komen de volgende typen aanvragen in aanmerking:

1. Eenmalige projecten

Ten behoeve van projecten zoals vermeld in de doelstellng ondersteunt de stichting projecten gericht op preventie, integratie, empowerment van jongeren, gezinnen en ouderen, nieuwe Nederlanders en dak- en thuislozen. Bij deze projecten is sprake van een bijdrage hoger dan € 5.000. Daarbij zal ook tijdens het project de stichting betrokken zijn en een gedeelte van de schenking pas na een succesvolle afloop worden uitbetaald. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage aan het Prinses Maxima Centrum.

2. Meerjarige projecten

A. Met het Catharijne Convent en het Centraal Museum heeft de stichting een speciale band.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot incidentele en meerjarige ondersteuning van deze musea en van samenwerkingsprojecten van de Utrechtse musea gericht op participatie van de ouderen en de jeugd.

B. Meerjarige samenwerking bestaat met de Nieuwe Philharmonie Utrecht.
Hierbij is het van wezenlijk belang dat de financieel gesteunde activiteiten zich tevens richten op de doelgroepen waar de Van Baaren Stichting haar prioriteiten op richt: “de zorg voor kwetsbare ouderen, kinderen, en bijzondere kwetsbare groepen”.

C. Meerjarige bijdragen ten behoeve van projecten zoals vermeld in de doelstelling gericht op preventie, integratie, empowerment van jongeren, gezinnen en ouderen, nieuwe Nederlanders en dak- en thuislozen.

3. Eenmalige activiteiten

Activiteiten die zich richten op de jeugd, kwetsbare groepen en de ouderen kunnen ondersteuning ontvangen mits deze niet een commercieel en/of louter recreatief karakter hebben. Deze bijdragen zijn beperkt tot maximaal € 5.000 per aanvraag. De stichting kent geregeld bijdragen van € 1.500 toe om haar waardering voor initiatieven te laten blijken.

Werkgebied:

Een bijdrage van de Van Baaren Stichting mag alleen bestemd zijn voor projecten of activiteiten voor doelgroepen binnen de Van Baaren regio.

De volgende plaatsen vallen binnen het werkgebied van de Van Baaren Stichting: Bilthoven, Bunnik, De Bilt, De Meern, Den Dolder, Groenekan, Haarzuilens, Houten, Jutphaas, Leidsche Rijn, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vleuten, Vreeswijk, Westbroek, IJsselstein en Zeist.

Voor een bijdrage komt niet in aanmerking:

1. Aanvragen met betrekking tot individuele noden.

2. Projecten of activiteiten voor doelgroepen die niet gelegen zijn binnen het werkgebied van de stichting.

3. Projecten of activiteiten die al van start zijn gegaan op het moment van besluitvorming.

4. Aanvragen voor indirecte financiering worden niet in behandeling genomen. De Stichting kent alleen rechtstreekse steun toe.

Beoordeling aanvragen

Aanvragen worden vier keer per jaar behandeld tijdens de bestuursvergaderingen. Aanvragen dienen uiterlijk een maand voorafgaand aan een vergadering ingezonden te zijn door het aanvraagformulier welke op deze site te vinden is. Op het moment van besluitvorming is het van belang dat de activiteit of het project nog niet van start is gegaan. De uiterste inleverdata voor de aankomende vergaderingen zijn:

Uiterste inleverdata 2024: 25 mei 2024 - 01 september 2024

Besluitvormingsdata 2024: 25 juni 2024 - 01 oktober 2024

Aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door het bestuur waarbij de doelstellingen en uitgangspunten van de Van Baaren Stichting doorslaggevend zijn. Eén en ander afhankelijk van beschikbare middelen. Over de hoogte van een eventuele toekenning of afwijzing wordt geen nadere toelichting verschaft. Over de beslissing als zodanig kan niet gecorrespondeerd worden. In principe worden toegekende giften pas uitbetaald na realisatie van het aangevraagde doel.

Doe de quickscan

Home Aanvragen

© 2024 Van Baaren Stichting